Some Florida evacuees taking their time leaving Atlanta - CBS46 News

Some Florida evacuees taking their time leaving Atlanta