Rashad Richey explains "white flight" in Stockbridge, Ga. - CBS46 News

Rashad Richey explains "white flight" in Stockbridge, Ga.